โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ติดตั้ง
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

บรรณาธิการบริหาร

ดัชนี บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการบริหาร (executive editor) หรือ บรรณาธิการใหญ่ (editor in chief) เป็นบรรณาธิการหลักของสิ่งตีพิมพ์หนึ่ง ๆ โดยเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านการดำเนินการและนโยบาย นอกเหนือจากนั้น บรรณาธิการบริหารยังต้องมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับรักษาเวลาที่จะทำให้งานออกมาเสร็จทันเวลา บรรณาธิการบริหารมักใช้กับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือรุ่น และรายการข่าวทางโทรทัศน์ และยังสามารถหมายความถึงวารสารวิชาการ โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้นฉบับที่ส่งเข้ามานั้นต้นฉบับใดจะได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความในวารสาร การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลจากผู้ทบทวน ซึ่งได้รับเลือกตามทักษะความชำนาญในแต่ละด้าน หมวดหมู่:บรรณาธิการ หมวดหมู่:อาชีพ.

1 ความสัมพันธ์: บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

รรณาธิการ (คำสนธิ: บรรณ (หนังสือ) + อธิการ (เจ้าการ); Editor) เป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทำ รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุม เนื้อหาและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ หรือเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดว่าจะออกเรื่อยไปตามลำดับ โดยใช้ชื่อเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ และนิยมใช้เป็นคำย่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “.ก.” ส่วนคำที่ใช้เรียกกระบวนการลักษณะดังกล่าว คือ บรรณาธิกร (Editing) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ บรรณาธิการ ไว้ว่า ผู้จัดเลือกเฟ้น รวบรวม ปรับปรุง และรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์ และในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 ระบุว่า บรรณาธิการ หมายความถึง บุคคลผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำ และควบคุมเนื้อหา ข้อความ หรือภาพ ที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งวัสดุ หรือเอกสาร ที่แทรกในหนังสือพิมพ์ โดยความเห็นชอบของบรรณาธิการด้วย เมื่อหนังสือพิมพ์ มีความหมายรวมไปถึง นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในทำนองเดียวกัน.

ใหม่!!: บรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการ · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

บรรณาธิการใหญ่

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »